Lâu rồi mới rảnh rổi ngồi tìm cách chèn gist vào wordpress Chả là gì, vì lâu lâu rảnh đi qua blog người khác đọc. Sau đó, thấy