Nộp thêm thuế TNCN cho cục Thuế TP HCM

Thông tin nộp thuế này là thông tin ngân hàng chung của cục Thuế TP HCM

Huớng dẫn khai thuế: https://harrykhang.com/huong-dan-khai-thue-tncn/

cac-nop-them-thue-TNCN
cac-nop-them-thue-TNCN

Đây là thông tin tài khoản của Cục Thuế TP HCM tại kho bạc nhà nước

  • STK: 711.1056137
  • Kho bạc nhà nước CN TP HCM
  • Tiểu mục 1001: 3170222
  • Tiểu mục 4917: số tiền nộp thêm x 0.03% x số ngày chậm nộp
  • Ngày chậm nộp: bằng ngày 2/4 tính đến thời điểm nộp tiền
  • Chương 557

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *