Harry Khang

I am blogger , learning basic Python daily

Cài đặt môi trường Python trên macOS 10.12 Sierra

29 Aug 2018 » python

Thực tế là trên macOS tầm 10.9 trở lại vẫn ok.

Mặc định, macOS có Python 2.7 tích hợp sẵn. Nếu lỡ chưa có do ai đó vui tay xóa hoặc muốn xài Python 3 cho tân thời thì bạn có thể dùng Homebrew để cài cho mọi thứ dễ dàng.

Cài đặt Homebrew:

ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” Sau đó, cài đặt Python 2:

brew install python Hay cài đặt Python 3:

brew install python3 Sau khi chạy xong, chúng ta đã có Python và pip là Package Manager cho Python (giống như RubyGems bên Ruby hay Composer bên PHP đó).

Tiếp theo chúng ta cần cài virtualenv là 1 thư viện để quản lý phiên bản Python và các thư viện khác theo từng dự án. Tất nhiên là sử dụng pip:

pip install virtualenv Nếu là Python 3 thì sử dụng pip3:

pip3 install virtualenv Với mỗi dự án, bạn vào thư mục gốc của dự án đó và tạo môi trường làm việc:

cd your-project/
virtualenv -p python .venv
# Nếu là python3 thì chạy:
# virtualenv -p python3 .venv
source .venv/bin/activate

Thế là xong, chúng ta có thể bắt đầu cài thư viện liên quan đến dự án và code được rồi. Ví dụ, chúng ta tạo 1 project sử dụng django từ đầu:

``` pip install django

django-admin startproject your-dj

cd your-dj

python manage.py runserver```

Bạn truy cập vào http://127.0.0.1:8000/ và enjoy kết quả!

Sau khi code xong xuôi, bạn cần thoát khỏi môi trường lập trình python tạo lúc trước bằng lệnh:

deactivate Bạn có thể tạo môi trường chung cho nhiều dự án kiểu như:

virtualenv -p python ~/.venv/djangodev source ~/.venv/djangodev/bin/activate Tuy nhiên, tạo môi trường riêng cho từng dự án với cấu hình thư viện riêng biệt sẽ linh hoạt hơn nhiều nhỉ? Và tạo xong môi trường rồi thì code thôi.

P/S: Nếu bạn nào có phân vân giữa việc bắt đầu lập trình với Python 2 hay Python 3 thì theo cá nhân mình nên chọn Python 2 vì thư viện bên thứ 3 (3rd party library) phong phú cả về số lượng và chất lượng hơn Python 3 kha khá. Python 2 đáp ứng được hoàn toàn mọi yêu cầu làm sản phẩm của bạn Python 2 đáp ứng được hoàn toàn mọi yêu cầu làm sản phẩm của bạn và mọi thứ cho việc bắt đầu sẽ dễ dàng hơn nhiều! Tất nhiên nếu bạn tự tin khoe cá tính thì lựa chọn Python 3 cho tân thời cũng rất tốt, k hông vấn đề gì cả, mèo trắng hay mèo đen thì đều bắt được chuột!

Bài viết được trích từ Medium.com blog

Related Posts