Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu lấy nét trong phần nhiếp ảnh cơ bản   multi: lấy nét trên toàn khung hình ( lấy nét