Harry Khang là tên tiếng Anh của mình 🙂 đơn giản thế thôi