Xem thêm: Đặt đồ ăn online với Go-Food của Go-Viet Cuối cùng thì tài khoản Grabpay của mình cũng đã được kích hoạt Grabpay by Moca Các bạn