THÊM COLORED CONTENT BOXES

Một blog wordpress đẹp không chỉ bởi nội dung trình bày khúc chiết mà còn có những trang trí đẹp, kể cả đó là trang trí cho một dòng code. Hôm nay mình chỉ bạn cách trang trí bằng cách thêm colored content boxes cho wordpress.

• • •